ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือครู สื่อ และวิดีโอสาธิตกิจกรรมในชั้นเรียน Flash Card และหนังสืออ่าน 10 นาที ภาษาอังกฤษ
เทคนิคง่ายๆ สร้างเด็กเก่งอังกฤษ ปูพื้นฐานคลังศัพท์และไวยากรณ์ ด้วยเวลาวันละแค่ 10 นาที ! โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาพงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”
โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น กับ กลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น กับ กลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น กับ กลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร วันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
กำหนดการพิธีมอบสื่อเพื่อการศึกษาโครงการ English Mate เพื่อน้อง ๒๕๕๗
โครงการ English Mate เพื่อน้อง ๒๕๕๗ โดย มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมนวมินทราชินูทิศ ชั้น ๒ ตึก ๕ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
ภาพบรรยากาศกำหนดพิธีลงนาม และสัมมนาเชิงวิชาการ English Mate เพื่อน้อง 2557 “อาชีวศึกษาภาคอีสาน”
ภาพบรรยากาศกำหนดพิธีลงนาม และสัมมนาเชิงวิชาการ English Mate เพื่อน้อง 2557 “อาชีวศึกษาภาคอีสาน”
โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 9 /2557 เดือนพฤษภาคม 2557
โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 9 /2557 เดือนพฤษภาคม 2557
มอบสื่อเพื่อการศึกษา " โครงการ English Mate เพื่อน้อง 2557 "
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบสื่อเพื่อการศึกษา " โครงการ English Mate เพื่อน้อง 2557 "
CD ชุดใหม่ หัวข้อ "รักลูกให้ปลูกธรรม" บรรยายโดย "พระไพศาล วิสาโล"
CD ชุดใหม่จากโครงการเปลี่ยนความคิดชีวิตมีสุข โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ในหัวข้อ "รักลูกให้ปลูกธรรม" บรรยายโดย "พระไพศาล วิสาโล"
” พบกับ CD ชุดใหม่จากโครงการเปลี่ยนความคิดชีวิตมีสุข โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นในหัวข้อ "วิธีคิดสู่ความสำเร็จ" บรรยายโดย "คุณบัณฑิตอึ้ง รังษี"
โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี9/2557
โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี9/2557 โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
"หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทุกวันอาทิตย์ คือวิถีชีวิตชาวพุทธ" "เข้าวัดวันอาทิตย์ชีวิตเป็นศุกร์”
กิจกรรมโครงการ “หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทุกวันอาทิตย์ คือวิถีชีวิตชาวพุทธ”“เข้าวัดวันอาทิตย์ชีวิตเป็นศุกร์” วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค.2556 ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี
โครงการหนังสือเพื่อน้อง เดือนตุลาคม 2556
โครงการหนังสือเพื่อน้อง เดือนตุลาคม 2556 เพื่อก้าวสู่การเปิดประตูสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นมอบหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อน้อง มูลค่า 1 ล้าน 5 แสนบาท
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นมอบหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อน้อง มูลค่า 1 ล้าน 5 แสนบาท
CDแจกฟรี!! ชุดใหม่ในหัวข้อ "ปฏิบัติดี..ชีวีมีสุข" โดย พระปัญญานันทมุนี พระนักคิด - นักพัฒนา
เริ่มวางแจกที่หน้าร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์วันที่ 1 มีนาคม 2557
” พบกับ CD ชุดใหม่จากโครงการเปลี่ยนความคิดชีวิตมีสุข โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นในหัวข้อ "เก่งแบบ ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ "
พบกับ CD ชุดใหม่จากโครงการเปลี่ยนความคิดชีวิตมีสุข โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นในหัวข้อ "เก่งแบบ ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ
โครงการหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อน้อง ปี2/2556
โครงการหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อน้อง ปี2/2556 โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น เดือนสิงหาคม 2556
โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 8 เดือนสิงหาคม 2556
โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 8 เดือนสิงหาคม 2556 เพื่อก้าวสู่การเปิดประตูสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน