ภาพบรรยากาศงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

“การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” 

โดยความร่วมมือระหว่าง

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น กับ กลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร

วันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗  ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

กลมโรงเรยนกลยาณมตรIMG_1270--93-700

ปกกลมโรงเรยนกลยาณมตร800ออก


เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ และวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นโดยคุณทนง โชติสรยุทธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" โดยความร่วมมือกับกลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร นำโดยผอ.นิพนธ์ ก้องเวหา และผอ.นิคม เขียวฉ่ำ ร่วมกันปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและการใช้สื่อ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นในกลุ่มสาระหลัก ตลอดทั้งกำกับ ติดตาม ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี 

การสมมนาเชงปฏบตการ-การพฒนาการจดการเรยนร-เพอเพมผลสมฤทธทางการเรยน-โดยความรวมมอระหวาง-มลนธคนไทยเกงขน-กบ-กลมโรงเรยนกลยาณมตรIMG_1478800

ภายในงานมีการบรรยายหลากหลายหัวข้อ เพื่อชี้แจงทิศทางและเป้าหมายโครงการ พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนและการใช้สื่อ พัฒนาขีดความสามารถของครู ให้สอดคล้องกับระบบการเรียนการสอนเดิมของโรงเรียน โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู-อาจารย์ที่เข้าร่วมงาน ดังต่อไปนี้


การสมมนาเชงปฏบตการ-การพฒนาการจดการเรยนร-เพอเพมผลสมฤทธทางการเรยน-โดยความรวมมอระหวาง-มลนธคนไทยเกงขน-กบ-กลมโรงเรยนกลยาณมตรคณทนง-โชตสรยทธ1

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยคุณทนง โชติสรยุทธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

การสมมนาเชงปฏบตการ-การพฒนาการจดการเรยนร-เพอเพมผลสมฤทธทางการเรยน-โดยความรวมมอระหวาง-มลนธคนไทยเกงขน-กบ-กลมโรงเรยนกลยาณมตร600

แนวคิดเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR และการวัดผลสัมฤทธิ์แบบ Proficiency Test
โดยดร. มีโชค  ทองไสว

การสมมนาเชงปฏบตการ-การพฒนาการจดการเรยนร-เพอเพมผลสมฤทธทางการเรยน-โดยความรวมมอระหวาง-มลนธคนไทยเกงขน-กบ-กลมโรงเรยนกลยาณมตร500

การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างคลังศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วย Flash Card และหนังสืออ่านนอกเวลา
โดยคุณกนิษฐ์  พรหมเสน

การสมมนาเชงปฏบตการ-การพฒนาการจดการเรยนร-เพอเพมผลสมฤทธทางการเรยน-โดยความรวมมอระหวาง-มลนธคนไทยเกงขน-กบ-กลมโรงเรยนกลยาณมตรIMG_1748500

การส่งเสริมการอ่านอย่างมีทิศทาง เพื่อฝึกการคิดเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์

โดยดร.บุษกร  เลิศวีระศิริกุล


การสมมนาเชงปฏบตการ-การพฒนาการจดการเรยนร-เพอเพมผลสมฤทธทางการเรยน-โดยความรวมมอระหวาง-มลนธคนไทยเกงขน-กบ-กลมโรงเรยนกลยาณมตรIMG_1847640

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับขีดความสามารถการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 

โดยอาจารย์วรวรรณ  กองพนันพล


การสมมนาเชงปฏบตการ-การพฒนาการจดการเรยนร-เพอเพมผลสมฤทธทางการเรยน-โดยความรวมมอระหวาง-มลนธคนไทยเกงขน-กบ-กลมโรงเรยนกลยาณมตรIMG_1855640

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้สื่อภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารด้วย Flash Card และหนังสืออ่านนอกเวลา 

โดยอาจารย์กัณภิกา  วังเปรม


การสมมนาเชงปฏบตการ-การพฒนาการจดการเรยนร-เพอเพมผลสมฤทธทางการเรยน-โดยความรวมมอระหวาง-มลนธคนไทยเกงขน-กบ-กลมโรงเรยนกลยาณมตรIMG_1808640

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรมชมภาพยนตร์ English Mate

โดยคุณธัชชัย  โชติสรยุทธ์


การสมมนาเชงปฏบตการ-การพฒนาการจดการเรยนร-เพอเพมผลสมฤทธทางการเรยน-โดยความรวมมอระหวาง-มลนธคนไทยเกงขน-กบ-กลมโรงเรยนกลยาณมตรIMG_1850640


การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับขีดความสามารถการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา

โดยอาจารย์วรวรรณ  กองพนันพล


การสมมนาเชงปฏบตการ-การพฒนาการจดการเรยนร-เพอเพมผลสมฤทธทางการเรยน-โดยความรวมมอระหวาง-มลนธคนไทยเกงขน-กบ-กลมโรงเรยนกลยาณมตรIMG_1780640

หลักสูตรการสร้างนวัตกรรม ตามกรอบแนวคิด STEM Education

โดยคุณศิริสาร  เขตปิยรัตน์ และคณะวิทยากร


มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบัน ซีเอ็ดฯ เป็นองค์กรที่ปักธงเลือกผลิตเฉพาะ หนังสือ วารสาร และสื่อความรู้ ที่มีประโยชน์และมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งยังปักธงในความเป็นร้านหนังสือสีขาว คือ มีนโยบายจำหน่ายเฉพาะหนังสือที่ดีมีประโยชน์ ปราศจากหนังสือหรือผลิตภัณฑ์ที่หมิ่นเหม่ต่อการผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรม และศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย โดยนำเอาปัญหาของประเทศในด้านการพัฒนาคน และนำอุดมการณ์ทางสังคม มาเป็นโจทย์ในการดำเนินงาน และยึดถือเป็นวิถีชีวิตปฏิบัติตลอดมา


ในขณะเดียวกันก็เล็งเห็นโอกาสที่จะใช้องค์ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ ทรัพยากร และเครือข่ายขององค์กรต่างๆ ที่ซีเอ็ดฯ มี มาเป็นส่วนหนึ่งในการตอบโจทย์ ที่จะช่วยดึงศักยภาพของคนไทยให้เป็นคนเก่งมีคุณภาพสามารถช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้มีความยั่งยืน สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้อย่างสร้างสรรค์ และเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม มีความคล่องตัว สามารถแสวงหาความร่วมมือกับประชาชนทั่วไป และองค์กรอื่นๆ ได้สะดวก สามารถขยายขอบเขตให้ครอบคลุมในระดับชาติที่กว้างขึ้น ซีเอ็ดฯ จึงได้ตัดสินใจก่อตั้ง “มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น” เพื่อให้การขยายบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้าง

โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น จะเน้นการมีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของคนไทยในด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบ่มเพาะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในตัวเยาวชนไทย ผ่านโครงการย่อยต่างๆ โดยเน้นการเป็นโครงการนำร่อง หรือโครงการที่ช่วยสร้างโอกาสให้กับเยาวชนที่ขาดแคลน หรือโครงการที่ดำเนินไปได้ด้วยตนเองในระยะยาว โดยอาศัยเงินสนับสนุนหลักจาก “โครงการเงินทอนเพื่อน้อง” ซึ่งเป็นเงินบริจาคของลูกค้าของร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และประชาชนคนไทยทุกๆ คน ในการช่วยกันบริจาคตามกำลังที่มี เพื่อที่จะระดมทุนไปใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ และคุณค่าของคนไทย โดยมีโครงการนำร่องที่ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปีแล้วด้วยกัน ได้แก่
  • โครงการ SE-ED Enjoy Reading เพื่อน้อง โครงการที่สนับสนุนหนังสือนอกเวลาภาษาอังกฤษ ยิ่งอ่าน ยิ่งเก่งอังกฤษ ให้เด็กไทยได้มีทางเลือกใหม่ในการอ่านภาษาอังกฤษ
  • โครงการเงินทอนเพื่อน้อง โครงการที่มุ่งระดมเงินบริจาคเพื่อจัดหาหนังสิอและสื่อที่ดี เข้าโรงเรียนที่ขนาดแคลทั่วประเทศ เพื่อสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่เด็กไทย
  • โครงการ “หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทุกวันอาทิตย์ คือวิถีชีวิตชาวพุทธ” “เข้ำวัดวันอาทิตย์ชีวิตเป็นศุกร์” ตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการเข้าวัดวันอาทิตย์ โดยได้จัดพิมพ์หนังสือ “ทำวัตร คู่มือพุทธบริษัท เล่ม 1 จากพระไตรปิฎก ฉบับ วัดปัญญานันทาราม 32,600 เล่ม 
  • โครงการ “เปลี่ยนความคิด ชีวิตมีสุข” โครงการผลิตซีดีแจกฟรี เพื่อแบ่งบันเรื่องราวดีๆ ให้เป็นข้อคิดและแรงบรรดาลใจผ่านซีดี ให้ผู้สนใจได้ฟัง คิด และทำความเข้าใจจนเกิดการปรับเปลี่ยนความคิดนำชีวิตไปสู่ความสุข โดยได้มีการแจกจ่ายซีดีที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ และได้เปิดให้ลูกค้าทุกท่านร่วมสมทบทุน ร่วมแบ่งปันความสุขเพื่อผลิตซีดีชุดใหม่ในครั้งต่อไปได้ที่กล่องรับบริจาคโครงการ 
  • โครงการ English Mate เพื่อน้อง 2557 โครงการที่ใช้สื่อภาพยนตร์ควบคู่ไปกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสนับสนุนการให้นักเรียนไทยที่ขาดแคลนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านชมภาพยนตร์ตามความสนใจของตนเอง
  • สนับสนุนหนังสือโครงการ “Total Solution to English Proficiency” โดยบริจาคหนังสือให้กับโรงเรียนในสังกัด สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สำนักการบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมมูลค่า 1,500,000 บาท
  • ร่วมสนับสนุนหนังสือบริจาค โครงการหนังสือเพื่อน้อง ดำเนินโครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุมชนในสังคมไทยที่ด้อยโอกาสได้เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายมากขึ้น ผ่านกิจกรรมการบริจาคหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ให้กับห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเพิ่มโอกาสการอ่านให้กับเด็กนักเรียน
  • โครงการ “ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดยความร่วมมือกับกลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร เพื่อร่วมกันปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและการใช้สื่อ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นในกลุ่มสาระหลัก ตลอดทั้งกำกับ ติดตาม ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

facebook100
 (  ภาพงานเพิ่มเติม  )       
จริยธรรมทางธุรกิจ,CSR,ซีเอ็ด