เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

“การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”

โดยความร่วมมือระหว่าง

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น กับ กลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร

วันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี


หัวข้อ : กัลยาณมิตรโมเดล
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด

โดย  ทนง โชติสรยุทธ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนเพลินพัฒนา

ประธาน มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น


คลิกเพื่อดาวน์โหลด   สไลด-กลยาณมตรโมเดล-25571011.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หัวข้อ : การส่งเสริมการอ่านอย่างมีทิศทาง เพื่อฝึกการคิดเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์

          โดย ดร. บุษกร  เลิศวีระศิริกุล

คลิกเพื่อดาวน์โหลด อานเขยน-เรยนสนก-โดย-ดร.-บษกร--เลศวระศรกล.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ใบประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการเข้าร่วมโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด  ใบประเมนความพรอมของโรงเรยน.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (มีการแนะนำในช่วงการบรรยาย)


Facebook  www.facebook.com/KalyanamitraAndSmarterThaisFoundation

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น www.smarterthais.org

ขอรับบริจาคโครงการหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อน้อง 

บ้านวิชากร www.baanvichakorn.com