โครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้


555


    โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นได้สานต่อจากอีกหลายๆ โครงการที่ทางมูลนิธิฯ ได้เคยดำเนินงานมาแล้ว โดยโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น เป็นโครงการความร่วมมือที่ทางมูลนิธิฯ ทำงานร่วมกับกลุ่มโรงเรียนที่ "มุ่งหวังและมีแรงบันดาลใจอันแรงกล้า" ที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนตนเองให้ก้าวข้ามขีดจำกัดหรือกรอบการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ไปสู่การปฏิรูปการเรียนการสอนแนวใหม่ที่เน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยอาศัยเครื่องมือ ระบบ และวิธีการที่ดีที่สุด (Best Practices) และมีผลการวิจัยรองรับ ซึ่งทางมูลนิธิเป็นผู้ช่วยในการแสวงหาเทคนิคและวิธีการเหล่านี้ และนำมาเผยแพร่โดยการจัดอบรมให้กับครูผู้สอน/ผู้บริหารโรงเรียน/ฝ่ายวิชาการ โดยมุ่งเน้นในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ, ทักษะการอ่านและการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Critical Thinking) และการเรียนรู้แบบ STEM Education ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

นอกจากนั้นทางมูลนิธิยังให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของหนังสือ, สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูง, รูปแบบและระบบการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้แก่กลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ  เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมสูงสุดในการเริ่มดำเนินโครงการ และนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในวงกว้างได้ในทันที รวมถึงการพัฒนาครูผู้สอน และรูปแบบการบริหารและการจัดการโรงเรียนที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น

โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้เป็นโครงการต่อเนื่องโดยมีระยะเวลา 3 ปี (ปีการศึกษา 58-60) และเป็นโครงการที่เหมาะสำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2557 เริ่มต้นจากโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิและกลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนชายขอบทางภาคอีสานหลายจังหวัด และกลุ่มโรงเรียนจากจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกลุ่มแรก และในปัจจุบันได้ขยายไปยังกลุ่มโรงเรียนจากจังหวัดนราธิวาสและยะลาด้วย รวมแล้วปัจจุบันมีโรงเรียนอยู่ในโครงการเกือบ 200 โรงเรียน และได้เริ่มโครงการอย่างเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา

 
โครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการของมูลนิธิที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการศึกษาของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความร่วมมือทำงานอย่างจริงจังกับกลุ่มโรงเรียนในโครงการ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพและความสามารถของเยาวชนไทยให้เกิดความพร้อมสูงสุดต่อการศึกษาในอนาคต และทักษะชีวิตที่สำคัญในการดำเนินชีวิตต่อไป11265629_838589839543863_8838787030163793521_n  
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปี ๒๕๕๘
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 

11139347_838606556208858_718943354603146196_n
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปี ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร