" โครงการที่มุ่งระดมเงินบริจาค เพื่อจัดหาหนังสือและสื่อที่ดี

เข้าโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เพื่อสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่เด็กไทย"จาก "โครงการเงินทอนเพื่อน้อง" กล่องเงินทอนที่ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ พัฒนาสู่การก่อตั้ง " มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น " ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทย สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาทางด้านการศึกษา เพื่อให้คนไทยเก่งขึ้น สังคมไทยยั่งยืน เพราะทุกวันนี้โรงเรียนยังขาดแคลนหนังสือ และสื่อที่ดี ที่สามารถสร้างหรือเปลี่ยนเด็กไทยในอนาคต ให้เป็นเด็กที่มีแรงบันดาลใจมากขึ้น  เก่งมากขึ้น  มีความพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี มากขึ้น  และเป็นพลเมืองที่ดีและมีจิตอาสามากขึ้น  ดังนั้นทุกบาท ทุกสตางค์จากกเงินทอนของท่านทางมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นจึงได้จัดรวบรวมเงินทอน เหล่านั้นมาสร้างห้องสมุดและซื้อหนังสือบริจาคแก่ห้องสมุดในโรงเรียนที่ยัง ขาดแคลน เพื่อพัฒนาความรู้และสร้างสรรค์การเรียนรู้ให้คนไทยเก่งขึ้นตามวัตถุประสงค์ ของมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น


โครงการเงินทอนเพื่อน้อง: เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าของซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน สบทบทุน โครงการผ่านกล่องรับบริจาคที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโอนเงินสมทบทุนตามบัญชีของโครงการฯ ซึ่งในอนาคตโครงการดังกล่าวนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของ"มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น" โดยเงินบริจาคทั้งหมดนี้มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิ กล่าวคือการดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของคนไทยปรับปรุงคุณค่า และคุณภาพชีวิตของคนไทย เพื่อให้คนไทยทุกๆคนมีส่วนร่วมในการใช้ความสามารถของตนเองในการพัฒนาประเทศ


 โครงการเงินทอนเพื่อน้องSMF-web