การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

“การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”

โดยความร่วมมือระหว่าง

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น กับ กลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร

วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2557  

ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

capture-20141016-110126

กำหนดการ

วันที่ 11 ตุลาคม 2557

ห้อง 1

ผู้เข้าอบรม       ผู้อำนวยการ ครูผู้สอน ระดับประถมและมัธยมศึกษาทุกท่าน

09.30-10.00 น.  ลงทะเบียน

10.00-12.00 น.  โครงการการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียน  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา

                    โดย  คุณทนง  โชติสรยุทธ์

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

ห้อง 2            

ผู้เข้าอบรม       ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถม-มัธยมศึกษา

13.00-14.00 น.  แนวคิดเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR และการวัดผลสัมฤทธิ์แบบ Proficiency Test

                    โดย ดร. มีโชค  ทองไสว

14.00-14.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

14.15-16.30 น.  การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างคลังศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วย Flash Card และหนังสืออ่านนอกเวลา  

โดย คุณกนิษฐ์  พรหมเสน

 

ห้อง 3

ผู้เข้าอบรม       ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย/บรรณารักษ์  ระดับประถม-มัธยมศึกษา

13.00-14.30 น.  การส่งเสริมการอ่านอย่างมีทิศทาง เพื่อฝึกการคิดเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์

                    โดย ดร. บุษกร  เลิศวีระศิริกุล

14.30-14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30 น.  การส่งเสริมการอ่านอย่างมีทิศทาง เพื่อฝึกการคิดเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์ (ต่อ)

                    โดย ดร. บุษกร  เลิศวีระศิริกุล

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันที่ 12 ตุลาคม 2557  

 

ห้อง 1           

ผู้เข้าอบรม       ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับขีดความสามารถการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา   

โดย อาจารย์วรวรรณ  กองพนันพล

10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับขีดความสามารถการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (ต่อ)   

โดย อาจารย์วรวรรณ  กองพนันพล

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้สื่อภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ด้วย Flash Card

                    โดย  อาจารย์กัณภิกา  วังเปรม

14.30-14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้สื่อภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ด้วยหนังสืออ่านนอกเวลา

โดย  อาจารย์กัณภิกา  วังเปรม

 

ห้อง 2           

ผู้เข้าอบรม       ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษา

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้สื่อภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ด้วย Flash Card

                    โดย  อาจารย์กัณภิกา  วังเปรม

10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้สื่อภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ด้วยหนังสืออ่านนอกเวลา

                    โดย  อาจารย์กัณภิกา  วังเปรม

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรมชมภาพยนตร์ English Mate 

     โดย  คุณธัชชัย  โชติสรยุทธ์

14.30-14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30 น.  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับขีดความสามารถการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา  

โดย อาจารย์วรวรรณ  กองพนันพล

 

ห้อง 3            

ผู้เข้าร่วม         ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ ระดับประถม-มัธยมศึกษา

8.30-9.00 น.     ลงทะเบียน

9.00-10.30 น.   หลักสูตรการสร้างนวัตกรรม ตามกรอบแนวคิด STEM Education

                    โดย คุณศิริสาร  เขตปิยรัตน์ และคณะวิทยากร

10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.  หลักสูตรการสร้างนวัตกรรม ตามกรอบแนวคิด STEM Education (ต่อ)

                    โดย คุณศิริสาร  เขตปิยรัตน์ และคณะวิทยากร

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.  หลักสูตรการสร้างนวัตกรรม ตามกรอบแนวคิด STEM Education (ต่อ)

                    โดย คุณศิริสาร  เขตปิยรัตน์ และคณะวิทยากร

14.30-14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30 น.  หลักสูตรการสร้างนวัตกรรม ตามกรอบแนวคิด STEM Education (ต่อ)

โดย คุณศิริสาร  เขตปิยรัตน์ และคณะวิทยากร


จัดโดย

capture-20141016-110228