มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ได้รับการพิจารณาให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามกฎหมายแล้ว

*ผู้บริจาคเงินเข้ามูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จการรับบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้

 

SMF-web

"มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น" ขอขอบคุณทุกบาททุกสตางค์ ที่ทุกท่านร่วมบริจาคที่กล่องรับบริจาค "โครงการเงินทอนเพื่อน้อง" ที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ พัฒนาสู่การก่อตั้ง มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 และได้รับการพิจารณาให้มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามกฎหมายแล้ว เป็นลำดับที่ 916 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 648)ฯ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศ ประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 18 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559

 


"มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น" 

ต้องการให้เล็งเห็นโอกาสที่จะใช้องค์ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพทรัพยากร และเครือข่ายขององค์กรต่างๆที่มีมาเป็นส่วนหนึ่งในการตอบโจทย์ ที่จะช่วยดึงศักยภาพของคนไทยให้เป็นคนเก่งมีคุณภาพสามารถช่วยกันพัฒนาประเทศ ชาติให้มีความยั่งยืนสามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้อย่างสร้างสรรค์และ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม มีความคล่องตัว สามารถแสวงหาความร่วมมือกับประชาชนทั่วไป และองค์กรอื่นๆ ได้สะดวก สามารถขยายขอบเขตให้ครอบคลุมในระดับชาติที่กว้างขึ้น

image_gallery

โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น จะเน้นการมีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของคนไทยในด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และบ่มเพาะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในตัวเยาวชนไทย ผ่านโครงการย่อยต่างๆ โดยเน้นการเป็นโครงการนำร่อง หรือโครงการที่ช่วยสร้างโอกาสให้กับเยาวชนที่ขาดแคลน หรือโครงการที่ดำเนินไปได้ด้วยตนเองในระยะยาว โดยอาศัยเงินสนับสนุนหลักจาก "โครงการเงินทอนเพื่อน้อง" ซึ่งเป็นเงินบริจาคของลูกค้าของร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และประชาชนคนไทยทุกๆ คน ในการช่วยกันบริจาคตามกำลังที่มี เพื่อที่จะระดมทุนไปใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ และคุณค่าของคนไทย โดยมีโครงการนำร่องที่ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปีแล้วด้วยกัน

 

        มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น จะขออาสาเป็นอีกฟันเฟืองตัวหนึ่งในการช่วยผลักดันสังคม

ไปสู่สังคมที่ดีงาม มีคุณภาพ และยั่งยืนยิ่งๆขึ้นไป


ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือครู สื่อ และวิดีโอสาธิตกิจกรรมในชั้นเรียน Flash Card และหนังสืออ่าน 10 นาที ภาษาอังกฤษ
เทคนิคง่ายๆ สร้างเด็กเก่งอังกฤษ ปูพื้นฐานคลังศัพท์และไวยากรณ์ ด้วยเวลาวันละแค่ 10 นาที ! โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาพงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”
โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น กับ กลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น กับ กลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น กับ กลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร วันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
ข่าวกิจกรรม
ภาพงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" จ.มุกดาหาร
ภาพงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" โดย มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น กับ กลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร วันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร
ภาพงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" จ.เพชรบูรณ์
ภาพงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" โดย มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2558
กิจกรรมมอบสื่อเพื่อการศึกษา โครงการ English Mate เพื่อน้อง'57 ฉะเชิงเทรา
กิจกรรมมอบสื่อเพื่อการศึกษา โครงการ English Mate เพื่อน้อง'57 ฉะเชิงเทรา
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา