cover

ช่องทางการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น

ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิคนไทยไทยเก่งขึ้น และรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ

หรือโอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ธนาคาร

 เลขที่บัญชี

.กรุงเทพ - ถนนศรีนครินทร์

 227-0-709997

.กรุงไทย - เซ็นทรัลบางนา

 086-0-427226

.กสิกรไทย - ถนนศรีนครินทร์

 739-2-324938

.ทหารไทย - บางนา

 189-2-116359

.ไทยพาณิชย์ - ถนนศรีนครินทร์ (อุดมสุข)

 048-2-840652

.ยูโอบี - สีลมคอมเพล็กซ์

 076-2-590586

.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ - ย่อยบิ๊กซีบางนา

 505-2-049670

.กรุงศรีอยุธยา - เนชั่นทาเวอร์

 333-1-696132

.ซีไอเอ็มบี ไทย - เซ็นทรัลซิตี้บางนา

 076-2-147415

.ธนชาต - ซีคอนสแควร์

 116-6-010672

กรณีโอนเงินผ่านธนาคารและต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาแจ้งมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
โดยส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมชื่อ
-ที่อยู่ สำหรับจัดทำใบเสร็จรับเงินทางโทรสาร 0-2739-8449 , 0-2751-5593   หรือแจ้งทางโทรศัพท์ 0-2739-8408