ภาพบรรยากาศงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

“การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” 

โดยความร่วมมือระหว่าง

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ จังหวัดเพชรบูรณ์ 


10835117_838590829543764_9165571557969504633_o--Custom-


เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นโดยคุณทนง โชติสรยุทธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" โดยความร่วมมือกับกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ร่วมกันปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและการใช้สื่อ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นในกลุ่มสาระหลัก ตลอดทั้งกำกับ ติดตาม ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ณ อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ 
โดยก่อนหน้านี้ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นได้มอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้โรงเรียนในกลุ่มมูลค่ารวม 4.2 ล้านบาท พร้อมมีการจัดฝึกอบรมคุณครูเพื่อแนะนำแนวทางการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด


11270389_838587202877460_6702943097920457277_o--Custom-

ภายในงานมีการบรรยายหลากหลายหัวข้อ เพื่อชี้แจงทิศทางและเป้าหมายโครงการ พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนและการใช้สื่อ พัฒนาขีดความสามารถของครู ให้สอดคล้องกับระบบการเรียนการสอนเดิมของโรงเรียน โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู-อาจารย์ที่เข้าร่วมงาน ดังต่อไปนี้


10849014_838591499543697_8956989633491988740_o--Custom-

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยคุณทนง โชติสรยุทธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯและผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา


11129898_838630309539816_2311068568252916985_o--Custom-

การระดมสมองเพื่อปรับปรุงการดำเนินโครงการเชิงปฏิบัติ
โดย คุณ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร 
11160611_838634766206037_3781273501354516482_o--Custom-

การส่งเสริมการอ่านอย่างมีทิศทาง เพื่อฝึกการคิดเชิงวิเคราะและสร้างสรรค์ ร่วมกับกิจกรรม 10 นาทีมหัศจรรย์ สร้างเด็กรัการอ่าน
โดย คุณประคอง ขุนทอง


11263146_838635522872628_6142598093485315075_o--Custom-

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรมชมภาพยนต์ English Mate
โดย คุณธัชชัย โชติสรยุทธ์


11270259_838636046205909_1141119000630481295_o--Custom-

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อการสอน เพื่อยกระดับขีดความสามารถการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
โดย อาจารย์กัณภิกา วังเปรมมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบัน ซีเอ็ดฯ เป็นองค์กรที่ปักธงเลือกผลิตเฉพาะ หนังสือ วารสาร และสื่อความรู้ ที่มีประโยชน์และมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งยังปักธงในความเป็นร้านหนังสือสีขาว คือ มีนโยบายจำหน่ายเฉพาะหนังสือที่ดีมีประโยชน์ ปราศจากหนังสือหรือผลิตภัณฑ์ที่หมิ่นเหม่ต่อการผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรม และศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย โดยนำเอาปัญหาของประเทศในด้านการพัฒนาคน และนำอุดมการณ์ทางสังคม มาเป็นโจทย์ในการดำเนินงาน และยึดถือเป็นวิถีชีวิตปฏิบัติตลอดมา


ในขณะเดียวกันก็เล็งเห็นโอกาสที่จะใช้องค์ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ ทรัพยากร และเครือข่ายขององค์กรต่างๆ ที่ซีเอ็ดฯ มี มาเป็นส่วนหนึ่งในการตอบโจทย์ ที่จะช่วยดึงศักยภาพของคนไทยให้เป็นคนเก่งมีคุณภาพสามารถช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้มีความยั่งยืน สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้อย่างสร้างสรรค์ และเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม มีความคล่องตัว สามารถแสวงหาความร่วมมือกับประชาชนทั่วไป และองค์กรอื่นๆ ได้สะดวก สามารถขยายขอบเขตให้ครอบคลุมในระดับชาติที่กว้างขึ้น ซีเอ็ดฯ จึงได้ตัดสินใจก่อตั้ง “มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น” เพื่อให้การขยายบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้าง

โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น จะเน้นการมีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของคนไทยในด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบ่มเพาะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในตัวเยาวชนไทย ผ่านโครงการย่อยต่างๆ โดยเน้นการเป็นโครงการนำร่อง หรือโครงการที่ช่วยสร้างโอกาสให้กับเยาวชนที่ขาดแคลน หรือโครงการที่ดำเนินไปได้ด้วยตนเองในระยะยาว โดยอาศัยเงินสนับสนุนหลักจาก “โครงการเงินทอนเพื่อน้อง” ซึ่งเป็นเงินบริจาคของลูกค้าของร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และประชาชนคนไทยทุกๆ คน ในการช่วยกันบริจาคตามกำลังที่มี เพื่อที่จะระดมทุนไปใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ และคุณค่าของคนไทย โดยมีโครงการนำร่องที่ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปีแล้วด้วยกัน ได้แก่
  • โครงการ SE-ED Enjoy Reading เพื่อน้อง โครงการที่สนับสนุนหนังสือนอกเวลาภาษาอังกฤษ ยิ่งอ่าน ยิ่งเก่งอังกฤษ ให้เด็กไทยได้มีทางเลือกใหม่ในการอ่านภาษาอังกฤษ
  • โครงการเงินทอนเพื่อน้อง โครงการที่มุ่งระดมเงินบริจาคเพื่อจัดหาหนังสิอและสื่อที่ดี เข้าโรงเรียนที่ขนาดแคลทั่วประเทศ เพื่อสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่เด็กไทย
  • โครงการ “หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทุกวันอาทิตย์ คือวิถีชีวิตชาวพุทธ” “เข้ำวัดวันอาทิตย์ชีวิตเป็นศุกร์” ตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการเข้าวัดวันอาทิตย์ โดยได้จัดพิมพ์หนังสือ “ทำวัตร คู่มือพุทธบริษัท เล่ม 1 จากพระไตรปิฎก ฉบับ วัดปัญญานันทาราม 32,600 เล่ม 
  • โครงการ “เปลี่ยนความคิด ชีวิตมีสุข” โครงการผลิตซีดีแจกฟรี เพื่อแบ่งบันเรื่องราวดีๆ ให้เป็นข้อคิดและแรงบรรดาลใจผ่านซีดี ให้ผู้สนใจได้ฟัง คิด และทำความเข้าใจจนเกิดการปรับเปลี่ยนความคิดนำชีวิตไปสู่ความสุข โดยได้มีการแจกจ่ายซีดีที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ และได้เปิดให้ลูกค้าทุกท่านร่วมสมทบทุน ร่วมแบ่งปันความสุขเพื่อผลิตซีดีชุดใหม่ในครั้งต่อไปได้ที่กล่องรับบริจาคโครงการ 
  • โครงการ English Mate เพื่อน้อง 2557 โครงการที่ใช้สื่อภาพยนตร์ควบคู่ไปกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสนับสนุนการให้นักเรียนไทยที่ขาดแคลนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านชมภาพยนตร์ตามความสนใจของตนเอง
  • สนับสนุนหนังสือโครงการ “Total Solution to English Proficiency” โดยบริจาคหนังสือให้กับโรงเรียนในสังกัด สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สำนักการบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมมูลค่า 1,500,000 บาท
  • ร่วมสนับสนุนหนังสือบริจาค โครงการหนังสือเพื่อน้อง ดำเนินโครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุมชนในสังคมไทยที่ด้อยโอกาสได้เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายมากขึ้น ผ่านกิจกรรมการบริจาคหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ให้กับห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเพิ่มโอกาสการอ่านให้กับเด็กนักเรียน
  • โครงการ “ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดยความร่วมมือกับกลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร เพื่อร่วมกันปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและการใช้สื่อ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นในกลุ่มสาระหลัก ตลอดทั้งกำกับ ติดตาม ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
facebook100
(  ภาพงานเพิ่มเติม  )