image_gallery

" มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น " ได้ก่อตั้งขึ้นอย่าเป็นทางการในวันที่ 23กันยายน พ.ศ 2554 โดยมูลนิธิดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกเพศ ทุกวัย เพื่อให้คนไทยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า พร้อมๆกับคุณภาพชีวิตในสังคมที่ดีขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้ใช้ศักยภาพที่ตนเองมีช่วยพัฒนาให้ประเทศชาติเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันกับนานาอารายปร้ะทศของโลกได้ โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นจะมีบทบาทในการทำงานควบคู่ไปกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนไทยเก่งขึ้น สังคมไทยยั่งยืน ที่ผ่านมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันทำให้บริษัทฯเล็งเห็นโอกาสที่จะสามารถใช้องค์ความรู้ ศักยภาพ ทรัพยาการและเครือข่ายองค์กรค์ต่างๆที่มีในการเป็นส่วนในการพัฒนาปร้ะทศชาติ ให้มีความยั่งยืน แต่เพื่อในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อความคล่องตัวที่สามารถแสวงหาความร่วมมือกับประชาชนทั่วไปและองค์กรอื่นๆได้สดวกขึ้น จึงได้มีการตัดสินใจก่อตั้ง " มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น " ในปี พ.ศ 2554 เพื่อให้การขยายบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้าง


image_gallery2 image_gallery3
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นจะเน้นการมีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของคนไทยในด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวเยาวชน โดยผ่านโครงการย่อยๆโดยเน้นการเป็นโครงการนำร่อง หรือโครงการที่ช่วยสร้างโอกาสให้กับเยาวชนที่ขาดแคลน หรือโครงการที่ดำเนินไปได้ด้วยตนเองในระยะยาว โดยอาศัยเงินสนับสนุนหลักจาก "โครงการเงินทอนเพื่อน้อง"ซึ่งเป็นเงินบริจาคของลูกค้าของร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และประชาชนคนไทยทุกๆ คน ในการช่วยกันบริจาคตามกำลังที่มี เพื่อที่จะระดมทุนไปใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ และคุณค่าของคนไทย โดยมีโครงการนำร่องที่ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปีแล้วด้วยกัน และต่อมาจึงได้เพิ่มโครงการอื่นๆขึ้นเพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาส

SMF-web