• เพื่อดำเนินการในการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของคนไทย ทางด้านวิชาการใน                          สาขาที่จำเป็นต่อการการพัฒนาประเทศ
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องใดๆ กับการเมือง
  • เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทยที่ขาดแคลน
  • เพื่อผลักดันแนวคิดให้โอกาสกับคนที่ด้อยโอกาส หรือคนยากไร้ ในสังคมไทย