สาส์นจากประธานมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น : ช่วง 1 ปีที่ผ่านมานับจากวันก่อตั้งมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นเราได้เน้นการมีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของคนไทยในด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบ่มเพาะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในตัวเยาวชนไทย ผ่านโครงการย่อยต่างๆโดยเน้นการเป็นโครงการนำร่องหรือโครงการที่ช่วยสร้างโอกาสให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนหรือโครงการที่ดำเนินไปได้ด้วยตนเองในระยะยาว โดยอาศัยเงินสนับสนุนหลังจาก
"โครงการเงินทอนเพื่อน้อง" ซึ่งเป็นเงินบริจาคของลูกค้าร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และประชาชนคนไทยทุกๆคนช่วยกันบริจาคตามกำลังที่มี  เพื่อที่จะระดมทุนไปใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถและคุณค่าของคนไทย โดยมีโครงการนำร่องที่ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปีแล้วด้วยกัน อาทิ โครงการ"SE-ED Enjoy Reading เพื่อน้อง" , โครงการ"การแข่งขันแปลภาษาอังกฤษ-ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2554"

          ทั้งนี้มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นจะเริ่มวางแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการผลักดันแนวคิด"โครงการคืนคุณค่าความเป็นคน" ซึ่งเป็นอีกแนวคิดที่สำคัญของมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นที่จะให้โอกาสกับคนที่ด้อยโอกาสหรือคนยากไร้ หรือผู้ที่หมดทางออกในชีวิตในสังคมไทยในการฝึกอาชีพ และเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ใช้ความรู้วิชาชีพในการสร้างผลผลิต สร้างรายได้เพื่อใช้ในการเลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยสุจริต โดยให้เป็นโครงการที่อยู่ได้ด้วยตนเองและมีขีดความสามารถในการขยายบทบาทได้อย่างต่อเนื่อง

          เพราะในขณะที่บางชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย..บางชีวิตยังถูกตรึงอยู่กับความขัดสน ในขณะที่บางชีวิตห้อมล้อมไปด้วยโอกาส..แต่บางชีวิตยังต้องการใครสักคนมาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้ ในขณะที่บางชีวิตมีลู่ทางให้ก้าวเดิน..บางชีวิตยังต้องการคนมาชี้ทางและฉุดเขาให้พอก้าวเดินได้อย่างมั่นคงนายทนง   โชติสรยุทธ์

 (ประธานกรรมการมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น)