โครงการหนังสือเพื่อน้อง

เป็นโครงการบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลนทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนในชุมชนที่ห่างไกลความเจริญ นอกจากนี้มูลนิธิได้ร่วมมือกับร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ โดยให้พนักงานร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ในสาขาต่างๆทั่วประเทศเสนอชื่อโรงเรียนที่จะบริจาคหนังสือตลอดจนทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการมอบหนังสือให้กับโรงเรียน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นได้บริจาคหนังสือให้แก่โรงเรียนทุกภาคทั่วประเทศมากกว่า 24,00 โรงเรียน จำนวนมากกว่า 1.40 ล้านเล่ม มีมูลค่ามากกว่า 220 ล้านบาท และยังร่วมบริจาคหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาให้กับโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นต้นแบบในการพัฒนาโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศต่อไป


โครงการสร้างห้องสมุดให้โรงเรียนที่ขาดแคลน


มูลนิธิได้ร่วมบริจาคชั้นวางหนังสือ อุปกรณ์การศึกษาและหนังสือ เพื่อสร้างห้องสมุดของโรงเรียนหลายแห่งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยในปี พ.ศ 2554 มูลนิธิได้นำเนินการปรับปรุงห้องสมุดใหม่ให้กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศจำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง ,โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอนล้าน จังหวัดเชียงราย ,โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ,โรงเรียนคลองสำอาง จังหวัดสระแก้ว ,โรงเรียนบ้านตาหนึก จังหวัดตราด ,โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ,โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี


โครงการเปลี่ยนความคิดชีวิตมีสุข


500

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น และ ซีเอ็ด ขอนำเรื่องราวดีๆ มาแบ่งปันเพื่อให้เป็นข้อคิดและแรงบันดาลใจผ่านซีดีในโครงการ เปลี่ยนความคิดชีวิตมีสุข เพื่อให้ผู้สนใจได้ฟัง คิด และทำความเข้าใจจนเกิดการปรับเปลี่ยนความคิดนำชีวิตไปสู่ความสุข

        สามารถรับซีดีได้ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือนที่ ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และขอเชิญทุกท่านร่วมสมทบทุน ร่วมแบ่งปันความสุขในครั้งต่อไปได้ที่กล่องรับบริจาคโครงการเปลี่ยนความคิดชีวิตมีสุข


โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้


555

ป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นได้สานต่อจากอีกหลายๆ โครงการที่ทางมูลนิธิฯ ได้เคยดำเนินงานมาแล้ว โดยโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น เป็นโครงการความร่วมมือที่ทางมูลนิธิฯ ทำงานร่วมกับกลุ่มโรงเรียนที่ "มุ่งหวังและมีแรงบันดาลใจอันแรงกล้า" ที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนตนเองให้ก้าวข้ามขีดจำกัดหรือกรอบการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ไปสู่การปฏิรูปการเรียนการสอนแนวใหม่ที่เน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยอาศัยเครื่องมือ ระบบ และวิธีการที่ดีที่สุด (Best Practices) และมีผลการวิจัยรองรับ ซึ่งทางมูลนิธิเป็นผู้ช่วยในการแสวงหาเทคนิคและวิธีการเหล่านี้ และนำมาเผยแพร่โดยการจัดอบรมให้กับครูผู้สอน/ผู้บริหารโรงเรียน/ฝ่ายวิชาการ โดยมุ่งเน้นในสาขาวิชาภาษาอังกฤษทักษะการอ่านและการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Critical Thinking) และการเรียนรู้แบบ STEM Education ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 

สื่อมัลติมีเดีย โครงการหนังสือเพื่อน้อง