ภาพพิธีส่งมอบหนังสือบริจาคโดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ 21 มกราคม 2556


ภาพพิธีส่งมอบหนังสือบริจาคโดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
ณ โรงเรียนเตรียมอุดม 23 มกราคม 2556


ภาพพิธีส่งมอบหนังสือบริจาคโดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 23 มกราคม 2556


ภาพพิธีส่งมอบหนังสือบริจาคโดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
ณ โรงเรียนสามัคคี จ. เชียงราย  22 มกราคม 2556


ภาพพิธีส่งมอบหนังสือบริจาคโดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
ณ โรงเรียนสิรินธร จ.สิรินทร์  24 มกราคม 2556